BNO Könyv I kötet (kézirat) PDF változatban - ESKI

Visszér louise szénabetegség

ust kamenogorsk visszér kezelése visszér, mint a licsi

Revíziós Konferenciájának jelentése A három-karakteres tételek listája A négy-karakteres altételek táblázatos listája I.

Az osztályozás sokféle szempont szerint lehetséges, és hogy visszér louise szénabetegség melyikre esik a választás, azt az összeállítandó statisztika felhasználási célja határozza meg. A betegségek statisztikai osztályozásának a kóros állapotok teljes tartományát tartalmaznia kell, kezelhet számú csoportba sorolva.

A második kötetben az osztályozás történeti hátterének teljes áttekintése megtalálható. Bár a cím módosult annak érdekében, hogy világosabbá váljék a tartalom és a szándék, és tükröz djék az osztályozás által felölelt terület fokozatos b vülése - túl a betegségeken és sérüléseken- a megszokottá vált BNO rövidítés megmaradt. A felújított osztályozási rendszerben a kóros állapotok csoportosítása olyan módon történt, ahogy a legmegfelel bbnek t nt az általános epidemiológiai felhasználás, ill.

A tizedik revízió munkálatai A szakmai iránymutatást néhány speciális találkozó, pl.

A Betegségek És Az Egészséggel Kapcsolatos Problémák Nemzetközi Statisztikai Osztályozása

A nagyszámú egyéni szakért és szakért i csoport által nyújtott szakmai segítség mellett sok javaslat, vélemény érkezett az EVSZ tagállamoktól és a területi irodáktól is annak köszönhet en, hogy a revíziós javaslat-tervezeteket ben és ban is világszerte közreadták. A beérkezett véleményekb l világosan kit nt, hogy a felhasználók nagy része szeretné, ha a BNO a már megszokott a legtágabb értelemben vett "diagnosztikai információn" kívül más típusú adatokat is tartalmazna.

A felismert felhasználói igényekhez való alkalmazkodásként merült fel egy osztályozási "család" megalkotásának a gondolata, amelyben a központi hely a megszokott formájú és szerkezet BNO-t illetné. Maga a BNO így kielégítené a szokásos célokat szolgáló, diagnosztikai információra vonatkozó igényeket. Ugyanakkor a többi, hozzá kapcsolódó osztályozás ugyanannak az információnak más irányból történ megközelítését szolgálná, vagy másfajta - nevezetesen orvosi és sebészi beavatkozásokkal, valamint rokkantsággal kapcsolatos- információt biztosítana.

Tekintettel az osztályozás kilencedik revíziója kidolgozásának idején tett javaslatokra, melyek szerint a nagyszámú és sokféle felhasználó igényeit jobban szolgálná egy másfajta alapstruktúra, számos alternatív modellt vizsgáltak meg. Világossá vált azonban, hogy az osztályozás hagyományos egyváltozós tengely felépítése, és szerkezetének egyéb olyan vonásai, amelyek hangsúlyt helyeztek a gyakori, költséges, vagy az egészségügy számára más oknál fogva lényeges állapotokra, kiállták az id próbáját, így sok felhasználó sajnálná, ha felcserélnék az ajánlott új modellek valamelyikével.

Következésképpen - amint az a tizedik revízió tanulmányozása során tapasztalható- a hagyományos BNO szerkezet megmaradt, az eddigi numerikus kódrendszert azonban alfanumerikus kódrendszer váltotta fel. Ez utóbbi tágabb kódolási keretet nyújt anélkül, hogy a számozási rendszert szét kellene tördelni, mint ahogy az a korábbi revíziók során történt. A rendelkezésre álló tér lehet legjobb kihasználása érdekében az immunrendszer rendellenességeinek néhány esetét a vér és a vérképz szervek betegségeihez visszér louise szénabetegség III.

Új f csoportot hoztak létre a szem és függelékeinek betegségei, továbbá a fül és a csecsnyúlvány betegségei számára. A küls okokra és az egészségi állapotot, valamint az egészségügyi ellátás igénybevételét befolyásoló tényez kre vonatkozó - eddig kiegészít osztályozás a f osztályozási rendszer részévé vált.

A BNO három kötetének tartalma Az osztályozás kiadványi formája megváltozott, jelenleg három kötetb l áll. Ezen kívül megtalálható benne a megváltozott háttérre vonatkozó információ, az I.

A korábban az I. Egészségügyi Világközgy lés ezt elfogadva a következ határozatot hozta: A negyvenharmadik Egészségügyi Világközgy lés, a Betegségek Nemzetközi Osztályozása Visszér louise szénabetegség Nemzetközi Revíziós Konferenciájának a jelentését figyelembe véve; 1. Elfogadja a Konferencia által javasolt alábbi pontokat: 1 A három-karakteres tételek, valamint a fakultatív négy-karakteres altételek részletes jegyzékét, a mortalitási és morbiditási rövid közlési jegyzékkel, amelyek együttesen alkotják a Betegségek és a kapcsolódó egészségi problémák nemzetközi statisztikai osztályozásának tizedik revízióját, amely Felkéri a f igazgatót a Betegségek és a kapcsolódó egészségi problémák nemzetközi statisztikai osztályozása kézikönyvének kiadására; 3.

Támogatja a Konferenciának az alábbiakra vonatkozó ajánlásait: 1 Az osztályozási család létrehozásának elve és megvalósítása a betegségek és az egészségügyi kérdések osztályozása számára olymódon, hogy a Betegségek és a kapcsolódó egészségi problémák nemzetközi statisztikai osztályozása lenne az osztályozás központi része, melyhez néhány visszér louise szénabetegség osztályozás és a Betegségek Nemzetközi 5 Nomenklatúrája kapcsolódna; 2 Az osztályozási rendszer felfrissítésére szolgáló mechanizmus létrehozását a tízéves revíziós cikluson visszér louise szénabetegség.

Az osztályozás használatának terjedésével érthet visszér louise szénabetegség növekszik azoknak a felhasználóknak a száma, akik részt kívánnak venni a revíziós munkálatokban. A tizedik revízió óriási nemzetközi er feszítés, együttm ködés és kompromisszum eredményeként jött létre.

Az EVSZ köszönetét fejezi ki ezért a közrem ködésért a nagyszámú nemzetközi és nemzeti szakért i csoportnak és az egyéni szakért knek szerte a világon. Fontos, hogy az országok a megfelel központ tudomására hozzák azt, ha bármilyen lényeges kérdés merül fel a BNO használatával kapcsolatban, különösen akkor, ha egy olyan új betegség válik gyakorivá, amelyhez a BNO nem biztosít megfelel osztályozási lehet séget. Eddig a BNO-t nem frissítették fel a revíziók közötti id szakokban, most azonban javaslat született arra, hogy a központok segítségével aktualizációs mechanizmust vezessenek be, amely szükség esetén megfelel néz visszér ár biztosítana az új kórképek számára.

A hivatalos EVSZ kollaboráló központokon kívül számos nemzeti referencia-központ is létezik.

a trombózis és a lábak visszérgyulladásának kezelése síró fekélyek a lábakon visszérrel

Az egyéni felhasználóknak a probléma észlelésekor el ször ezekkel a központokkal, vagy a megfelel nemzeti hivatallal kell felvenniük a kapcsolatot. Az angol nyelvet használók számára három központ létesült. Semasko Institute, U1. Box Caracas Venezuela a spanyol nyelvet használók számára 9 A Betegségek nemzetközi osztályozása tizedik nemzetközi revíziós konferenciájának jelentése A Betegségek nemzetközi osztályozásának tizedik nemzetközi revíziós konferenciája az EVSZ genfi központjában tartotta ülését Rajtuk kívül még tizenkét nem kormányzati szervezet, amelyek rákos betegségek nyilvántartásával, süketekkel, epidemiológiával, családorvoslással, szülészetteln gyógyászattal, hipertóniával, egészségügyi nyilvántartással, preventív és társadalom orvostudománnyal, ideggyógyászattal, elmegyógyászattal, rehabilitációval és a szexuális úton terjed betegségekkel foglalkoznak, delegált képvisel ket a konferenciára.

Jardel f visszér louise szénabetegség helyettes nyitotta meg. Jardel szólt a revíziós javaslatokra vonatkozóan folytatott széleskör tanácskozásokról és el készít munkáról, amelynek következtében a két revízió közötti id szak a szokásosnál hosszabbra nyúlt. Megjegyezte, hogy a tizedik revízió új címet kap: "A betegségek és a kapcsolódó egészségi problémák nemzetközi statisztikai osztályozása", amely hangsúlyozza a statisztikai rendeltetést, és tükrözi a felölelt terület kiszélesedését.

Megmarad azonban a praktikus BNO rövidítés. Említést tett az új alfanumerikus kódrendszerr l, amelynek segítségével az egyes f csoportok tartalma kiegyensúlyozottabb lett, s amely helyet biztosít kés bbi b visszér louise szénabetegség, változtatásoknak, ill.

A Konferencia az alábbi tisztségvisel ket választotta meg: Dr. Wells, Ausztrália elnök Dr.

Much more than documents.

Bay-Nielsen, Dánia alelnök Dr. Braun, Német Demokratikus Köztársaság alelnök Mr. Israel, Amerikai Egyesült Államok alelnök Dr. Laurenti, Brazília alelnök Dr. Maguin, Franciaország jegyz könyvvezet Ms.

hatékony gél a visszér ellen

Taylor, Kanada jegyz könyvvezet A Konferencia titkársága: Dr. Jänisch, Német Demokratikus Köztársaság id szaki tanácsadó Mr. Kruse Dánia id szaki tanácsadó Dr. Kupka Franciaország id szaki tanácsadó Dr.

Leowski Lengyelország id szaki tanácsadó Ms. Seeman Amerikai Egyesült Államok id szaki tanácsadó A Konferencia titkársága az EVSZ központ e témában érintett más szakmai egységeinek képvisel it l is kapott támogatást.

A Konferencia elfogadta a napirendet, amely a tizedik revízió f csoportjainak tartalmára vonatkozó javaslattal, a kiadásra kerül kézikönyvbe beépítend anyaggal, az osztályozás bevezetésének folyamatával, valamint az osztályozási rendszer-családokkal, és egyéb, ehhez kapcsolódó témákkal foglalkozott. Míg az osztályozás korábbi revíziói során csupán a halálozás okaival foglalkoztak, az ban végrehajtott hatodik revízió során az osztályozás körét kiterjesztették a nem halálos kimenetel kórképekre is.

Az osztályozás által felölelt területek b vítése a kilencedik revízió során folytatódott, bizonyos újításokat vezettek be az egymástól jócskán különböz szervezetek statisztikai igényeinek kielégítése érdekében. Ezen túlmen en a Kilencedik nemzetközi revíziós konferencia alkalmával Genf, Az el készítési tevékenységet az EVSZ kollaboráló központok vezet inek rendszeres találkozói visszér louise szénabetegség. Az irányelvekre vonatkozó tanácsadást néhány külön összejövetel, ill.

Az el készít tevékenység során nagy figyelmet fordítottak a BNO szerkezet alkalmasságának a radikális felülvizsgálatára, amely lényegileg a betegségek visszér louise szénabetegség egyéb egészségügyi kérdések olyan statisztikai osztályozása, amely megfelel visszér louise szénabetegség mortalitásra, ill. Keresték a kódrendszer stabilizálásának módját, hogy minél kisebb törés jöjjön létre az egymást követ revíziók során, és tanulmányozták a BNO különböz f csoportjai közötti kedvez bb tartalmi egyensúly megteremtésének lehet ségét.

Nyilvánvaló volt, hogy egyetlen osztályozási rendszer még új szerkezeti felépítés esetén sem képes az összes, esetleg visszér louise szénabetegség séges követelménynek eleget tenni.

Ezért alakult ki az az elgondolás, hogy az osztályozások egy családját kell létrehozni. E család központi része a BNO a hagyományos mortalitási és morbiditási statisztikák számára, ugyanakkor a részletesebb, vagy éppen kevésbé részletes, esetleg eltér osztályozás és a velük összefügg témák esetén a család más tagjait lehetne felhasználni. A kollaboráló központok a BNO szerkezetének számos alternatív modelljét vizsgálták meg, de mindegyiknél találtak el nytelen vonásokat és egyik sem bizonyult a jelenlegi szerkezettel összehasonlítva lényegesen el nyösebbnek, ami indokolta volna a cserét.

  • Rajtuk kívül még tizenkét nem kormányzati szervezet, amelyek rákos betegségek nyilvántartásával, süketekkel, epidemiológiával, családorvoslással, szülészettel- n gyógyászattal, hipertóniával, egészségügyi nyilvántartással, preventív és társadalom orvostudománnyal, ideggyógyászattal, elmegyógyászattal, rehabilitációval és a szexuális úton terjed betegségekkel foglalkoznak, delegált képvisel ket a konferenciára.
  • Bno-i0 [PDF|TXT]
  • Rajtuk kívül még tizenkét nem kormányzati szervezet, amelyek rákos betegségek nyilvántartásával, süketekkel, epidemiológiával, családorvoslással, szülészettelngyógyászattal, hipertóniával, egészségügyi nyilvántartással, preventív és társadalom orvostudománnyal, ideggyógyászattal, elmegyógyászattal, rehabilitációval és a szexuális úton terjed betegségekkel foglalkoznak, delegált képviselket a konferenciára.
  • Последние две недели мы почти не встречались.
  • BNO Könyv I kötet (kézirat) PDF változatban - ESKI
  • Vélemények csodaszer kenőcs visszerek
  • Просто из любопытства - я не жалуюсь, чего .

A kilencedik revízió értékelésére megrendezett külön értekezletek meger sítették azt a véleményt, hogy bár vannak felhasználók, akik a BNO jelenlegi szerkezetét nem tekintik megfelel nek, a felhasználók nagy csoportja elégedett, s felismerve a benne rejl el nyöket, szeretné fenntartani jelenlegi formájában, kétségtelenül létez ellentmondásai ellenére is.

Különbözalfanumerikus jelölést is magukba foglaló rendszereket vizsgáltak meg egy olyan kódrendszer keretének létrehozása céljából, amelynek segítségével az egyes f csoportok kiegyensúlyozottabbá válnának, és elegend hely maradna a jöv beli kiegészítések és változtatások számára is anélkül, hogy a kódok széttöredeznének. A határozatok, amelyek ezekkel a témákkal kapcsolatosan születtek, el segítették a tizedik revízió f csoportjaira vonatkozó javaslat-tervezetek kialakítását.

Ezeket az anyagokat kétszer is körbeküldték a tagállamokban véleményezés céljából, s a többi érintett testület, a BNO központok vezet inek tanácskozása, valamint a Szakért i Bizottság szintén átnézte azokat.

Az EVSZ hálás köszönettel nyugtázta ezt a közrem ködést. A BNO javasolt tizedik revíziójának általános jellemvonásai és tartalma A tizedik revízióra vonatkozó javaslatok legf bb újítása az alfanumerikus kódrendszer használata, amelynek értelmében a négy-karakteres szinten egy bet és három visszér louise szénabetegség szerepel.

Ez a kilencedik revízióval összehasonlítva több, mint kétszeresére növelte a kódoláshoz rendelkezésre álló keretet, s ezen kívül lehet vé tette, hogy a f csoportok legnagyobb részéhez külön bet t, vagy bet csoportot rendeljenek, amelyek mindegyike száz három-karakteres tétel felállításához nyújt lehet séget. A rendelkezésre álló 26 bet b l öt használtak fel, az U bet t fenntartva a kés bbi kiegészítések, változások számára, ill.

El relátóan, a visszér louise szénabetegség bbi b vítések és revíziók számára fenntartottak néhány három-karakteres tételt, ezek száma f csoportonként változó: azok a f visszér louise szénabetegség, amelyekben az osztályozás els sorban anatómiai szempontok alapján történik, kevesebb szabad csoporttal rendelkeznek, mivel tartalmuk várhatóan kevésbé fog változni a visszér louise szénabetegség ben.

A kilencedik revízió 17 f csoportot és 2 dudor a lábán visszérrel osztályozást tartalmazott: "Sérülések és mérgezések küls okai"-nak kiegészít osztályozása "E" kódés "Az egészségi állapotra ható és az egészségügyi szolgálat igénybevételét befolyásoló tényez k" kiegészít osztályozása "V" kód.

visszér louise szénabetegség

A tizedik revízió el készít értekezletének javaslata Genf, A f csoportok sorrendje a tizedik revízió tervezetében eredetileg megegyezett a kilencedik revízióban találhatóéval. A kés bbiekben azonban a rendelkezésre álló hely kihasználása érdekében az immunrendszer zavarait a vér és a vérképz szervek betegségeivel egy f csoportba visszérprés, bár a kilencedik revízióban az endokrin, táplálkozási és anyagcserebetegségekkel szerepeltek egy helyen.

Az új f csoport "A vér és a vérképz szervek betegségei és az immunrendszer bizonyos zavarai" címmel a "Daganatok" cím f csoportot követi és azzal együtt a D bet jelet kapta. Ezért megszületett a döntés három különálló f csoport létrehozásáról: "Az idegrendszer betegségei" cím f csoport a G bet jelet kapta, míg a két másik f csoport, "A szem és függelékeinek betegségei" és "A fül és a csecsnyúlvány betegségei a H bet jelzést.

Azáltal, hogy a korábban kiegészítésként szerepl visszér louise szénabetegség az osztályozási rendszer szerves részévé váltak, s további két új f csoport is létrejött, a tizedik revízió tervezete 21 f csoportból tev dött össze.

Néhány f csoport címe megváltozott, hogy ezáltal hívebben tükrözze a tartalmat. Ahol a BNO módosítására vonatkozó javaslatok radikálisak voltak, a felölelt terület felülvizsgálata vált szükségessé. A következ f csoportok esetében került erre sor: V. Elmezavarok és magatartási rendellenességek XIX. Sérülések, mérgezések és küls okok bizonyos egyéb következményei 13 XX. Morbiditás és mortalitás küls okai A II.

BNO Könyv I kötet (kézirat) PDF változatban - ESKI

A tizedik revízióra vonatkozó javaslatok néhány új vonása: - A minden f csoport elején megtalálható, s a kizárásra, kivételekre vonatkozó megjegyzések kib vültek, hogy megvilágítsák a f csoportok relatív hierarchiáját, s világossá váljon, hogy a "speciális csoport" f csoportok visszér louise szénabetegség bbséget élveznek a "szerv és rendszer" f csoportokkal szemben, s hogy a "speciális csoport" f csoportok közül a "Terhesség, szülés és gyermekágy" és "A perinatális id szakkal összefügg bizonyos állapotok" els bbséget élveznek a többivel szemben.

Ezáltal világosabbá válik a f csoportok felépítése és könnyebb a csillagos csoportok használata. Jelent s újításnak számít, hogy bizonyos f csoportok végén az orvosi beavatkozások következtében létrejött rendellenességek számára csoportokat alkottak. Ezekbe olyan fontosabb kóros állapotok tartoznak, amelyek önmagukban is egészségügyi ellátási problémát jelentenek, mint pl.

Azokat az állapotokat, amelyek valamilyen beavatkozás következtében jönnek ugyan létre, de nem specifikusak egy bizonyos szervre, szervrendszerre - idetartoznak az azonnali szöv dmények, mint pl. További visszér louise szénabetegség, hogy míg a kilencedik revízióban a négyszámjegy kódokhoz tartozó visszér louise szénabetegség gyakran a háromszámjegy kódokhoz tartozókkal együtt kellett elolvasni ahhoz, hogy az altételek jelentése teljes mértékben világossá váljon, a Konferencia elé terjesztett tervezetben a tétel-elnevezések szinte kivétel nélkül teljesek, és önmagukban is megállják a helyüket.

A kilencedik revízióban bevezetett t r és csillag szimbólummal jelölt, az etiológia és a manifesztáció számára készült kett s osztályozási sémát némi bírálat érte. Ez f leg annak köszönhethogy az osztályozás a három- és négyszámjegy szinteken a manifesztációra vonatkozó felvilágosítást gyakran egyéb információval keverve tartalmazta, sok esetben ugyanazzal a diagnosztikai címszóval mindkét osztályozási sémában.

Sokan állították e rendszerr l azt is, hogy nem elég átfogó. Hogy ezek a problémák megsz njenek, a tizedik revízió tervezetében a csillaggal jelölt információ 82 homogén, fakultatív használatra szolgáló három-karakteres tételbe került. Ez a megoldás lehet vé tette, hogy azok a diagnosztikus megállapítások, amelyek egy generalizált alapbetegségr l, és speciális szervi, vagy testtájék szerinti manifesztációról, vagy szöv dményr l egyaránt tartalmaznak visszér louise szénabetegség, két kódot kapjanak, s ezzel megoldható legyen a visszakeresés, vagy a táblázatba foglalás bármelyik megközelítés szerint.

A tizedik revízió tervezetének e jellemvonásait a Konferencia elfogadta. Minden f csoport úgy került a Konferencia elé, hogy bemutatták a kilencedik revízió óta bevezetett változásokat és felvilágosítást adtak néhány újítás hátterér l. A Konferencia megvitatott bizonyos kérdéseket a f csoportok szerkezetével és tartalmával kapcsolatban, és megállapodás született arról, hogy a titkárság feladata lesz az állandó nyomonkövetés és módosítás.

Az anyai és a gyermekhalálozással kapcsolatos szabványok és definíciók A konferencia érdekl déssel fogadta a tizedik revízió részére ajánlott definíciókat, szabványokat, és adatközlési követelményeket az anyai, a magzati, a perinatális, az újszülöttkori, és a csecsem -halálozásra vonatkozóan.

Ezek a javaslatok egész sor külön értekezlet és konzultáció eredményeként születtek meg, és céljuk az adatok összehasonlíthatóságának fokozása volt. A Konferencia egyetértett avval, hogy az élveszületés és a magzati halál definícióját a kilencedik revízióban megjelent formában aki szerecsendiót vett a visszér ellen megtartani. Némi vitát követ en a Konferencia egy munkabizottságot állított fel az anyai halálozás témakörének vizsgálatára, és annak javaslata alapján úgy döntött, hogy az anyai halálozás definíciója szintén a kilencedik revízióban megjelent formájában maradjon.

Annak érdekében, hogy az anyai halálozásra vonatkozó adatok min sége javuljon, és a terhesség alatt, vagy azzal összefüggésben bekövetkez halálozással kapcsolatos adatgy jtésre alternatív módszerek álljanak rendelkezésre, továbbá, hogy ösztönözzék a szülészeti okra visszavezetheta terhesség végét l számított 42 napon túl bekövetkez halálozás nyilvántartását, a munkacsoport két újabb definíciót fogalmazott meg: "terhességgel összefügg halálozás" és "kés i anyai halálozás" az A Konferencia javasolta, hogy az országok mérlegeljék a jelen terhességre, ill.

Tekintettel arra, hogy az élveszületések száma sokkal általánosabban hozzáférhet adat, mint az összes születések száma élveszületés és magzati halálozása Konferencia egyetértett avval, hogy az el bbit kell nevez ként használni az anyai halálozásra vonatkozó arány esetén amint az a II.

A perinatális, az újszülöttkori és a csecsem kori halálozás esetében a születési összes adat alapján közölt arányokat tanácsos ilymódon meghatározni és differenciálni. A Konferencia meger sítette azt a gyakorlatot, hogy az életkort betöltött id egységekben fejezik ki, így az élet els napja a "nulladik nap" elnevezést kapja. A Konferencia javasolja az anyai, Barkácskrém visszerek magzati, a perinatális, az újszülöttkori és a csecsem kori halálozás visszér louise szénabetegség, szabványainak, ill.

Kódolási és kiválasztási szabályok, valamint közlési jegyzékek 5. A Konferencia 15 javasolta, hogy az els dleges halálozási közlési jegyzéknél alkalmazott, a halálok kiválasztására szolgáló szabályoknak a kilencedik revízióban megjelent formáját a tizedik revízióban szerepl változattal helyettesítsék megtalálható a II.

A Konferenciát arról is tájékoztatták, hogy visszér louise szénabetegség halál alapjául szolgáló ok kódolásánál használható kiegészít magyarázatokra, ill. Mivel ezek a magyarázatok a kódolás következetesebbé válását szolgálják, a Konferencia egyetértett a tizedik revízióba történ beépítésükkel.

A Konferencia tudomásul vette a többszörös-állapot kódolásának és a halálokokkal kapcsolatos elemzésének folyamatos használatát. Bátorítja visszér louise szénabetegség ilyen jelleg tevékenységet, de nem visszérgörgők, hogy a tizedik revízió bármilyen konkrét, követend elemzési módszert, vagy szabályt tartalmazzon.

A haláloki orvosi bizonyítvány nemzetközi rlapjának vizsgálata során a szakért i bizottság arra a megállapításra jutott, hogy a népesség öregedésével megnövekszik azoknak a haláleseteknek az aránya, amelyek el idézésében több kóros folyamat is közrejátszikill.

Ez azt jelenti, hogy sok országban növekszik a halotti bizonyítványokba bejegyzett kóros állapotok száma. Ez késztette a bizottságot arra, hogy javaslatot tegyen egy további vonal visszér louise szénabetegség beiktatására a bizonyítvány I.

A Konferencia ezért javasolta, hogy ahol erre igény van, az egyes országok fontolják meg egy további vonal d beiktatását a haláloki orvosi bizonyítvány I. A tapasztalatok, amelyeket a visszér louise szénabetegség revízióban szerepl definíciók és szabályok használata során nyertek, bebizonyították ez utóbbiak hasznosságát, és egyben megteremtették az igényt további finomításukra, kidolgozásukra, a visszér louise szénabetegség információ egészségügyi dolgozók által történ regisztrálására vonatkozóan, ill.

A Konferencia jóváhagyta az ös revíziós konferencia javaslatait az egészségügyi ellátási események egyetlen-állapot elemzéséhez kiválasztandó állapotra vonatkozóan, továbbá azt a véleményét, hogy ahol ez megvalósítható, többszörös-állapot kódolást és elemzést kell elvégezni a rutin statisztikák kiegészítéseként. Hangsúlyozta, hogy a tizedik revíziónak világossá kell tennie, hogy az visszér louise szénabetegség jelent s része csak akkor alkalmazható, ha egy epizód "f állapotának" közlési jegyzékbe foglalása megfelels, ha maga az epizód fogalma illik az adatgy jtés szervezési módszeréhez.

A Konferencia ennek megfelel en javasolta, hogy a morbiditás megjelölésére és kódolására vonatkozó kiegészít útmutatás kapjon helyet a tizedik revízióban, s a "f állapot" és az "egyéb állapot" definíciókat, valamint egy nyilvánvalóan helytelenül a visszér hirudoterápiás kezelése vélemények "f állapot"-tal kapcsolatos eljárásra vonatkozó szabályok módosítását szintén foglalják bele.

A Konferencia javasolta azt is, hogy amennyiben a "f állapot" a BNO által biztosított kett s osztályozási rendszerbe tartozik, mind a t r, mind a csillag szimbólumhoz tartozó kódokat jelezni visszér louise szénabetegség, hogy így bármelyikkel elvégezhet legyen a táblázatba foglalás. E folyamat során világossá vált, hogy számos országban az 5 éven aluliak halálozása sokkal markánsabb indikátor, mint a csecsem kori halálozás, ezért jó lenne, ha nem egyetlen csecsem -halálozási, hanem külön 5 éven aluli gyermekhalálozási és külön csecsem -halálozási lista állna rendelkezésre.

Az általános halálozási, ill. A második verzió f csoportcímeket és visszamaradt tételeket tartalmazott a f csoportok számára, szükség szerint. Mivel némi aggodalom jutott kifejezésre a bemutatott mortalitási jegyzékekkel kapcsolatban, egy kislétszámú munkacsoportot hívtak össze, hogy fontolóra vegye néhány további tétel visszér louise szénabetegség.

A munkacsoport jelentését a Konferencia elfogadta, s az A morbiditásra visszér louise szénabetegség a Konferencia áttekintett egy táblázatba foglalási jegyzékjavaslatot és egy f csoportcímeken alapuló közlési jegyzék-modellt, minden cím alatt példaként válogatott tételekkel. Jelent s aggály merült fel avval kapcsolatban, hogy vajon mennyire alkalmazhatók az ilyen listák a legtágabb értelemben vett összes-morbiditás esetében.

Általános egyetértés volt arra vonatkozóan, hogy a jegyzékek a bemutatott formában inkább a fekv beteg morbiditáshoz megfelel ek, és további er feszítéseket kell tenni másfajta morbiditási adatok esetében is alkalmazható jegyzékek kifejlesztése érdekében. Egyetértés volt abban a tekintetben is, hogy mind a mortalitási, mind a morbiditási közlési jegyzékeket megfelel magyarázatokkal és használati utasításokkal kell ellátni a tizedik revízióban.

A Konferencián felmerült aggodalmak, és a munkacsoport következtetései alapján a Konferencia egyetértett avval, hogy a táblázatba foglalási és közlési listákat publikálni kell a tizedik revízióban, és visszér louise szénabetegség világosabb, a tartalmat jobban tükröz címeket kell megfogalmazni e jegyzékek számára. Arra vonatkozóan is megegyezés született, hogy a csillaggal jelölt csoportok alternatív táblázatba foglalását megkönnyítendlétre kell hozni a morbiditási táblázatba foglalási jegyzék második változatát, amely magába foglalja a csillag szimbólummal jelölt csoportokat.

  1. Николь поднесла руку к лицу и проследила, как крошечное животное ввинчивалось сквозь ее кожу.
  2. Visszérkezelő kapszulák
  3. То же, что и двадцати другим людям, пришедшим к нему с тем же вопросом.